STRUČNO IZRAĐEN PROJEKAT = NAJKVALITETNIJE REŠENJE PO MINIMALNOJ CENI

ELITAS objedinjava ceo proces vizuelizacije ili izvodi samo projektovanje. Sa usaglašenim vizuelnim rešenjem, o čemu se konsultuje i sa projektantima iz Inženjeringa ELITAS-a zbog pitanja izvodljivosti izrade, ukoliko ELITAS izvodi i proizvodnju, pristupa se izradi predprojekta koji predstavlja osnov za formiranje finansijske ponude. Po prihvatanju ponude, pristupa se izradi glavnog projekta, odnosno ako ELITAS ne izvodi i proizvodnju, odmah po prijemu zahteva za projektovanje i prihvatanju ponude, pristupa se izradi glavnog projekta.

Zadatak glavnog projekta koji ELITAS izrađuje je da definiše tehničke detalje za proizvodnju i montažu (za montažu ako je to deo zahteva klijenta, odnosno svakako ako se proizvodnja i montaža dalje izvodi u ELITAS-u) u skladu sa ugovorenom ponudom, klijentovim i sopstvenim standardima kvaliteta i pravilima struke, da kvalitetno tehničko rešenje uskladi sa zadovoljavajućim spoljašnjim izgledom u smislu vidljivosti spojeva, homogenosti svetla na reklamnoj površini ((ne)vidljivost svetlećih elemenata) i da obezbedi što jednostavnije servisiranje proizvoda. Pored toga, ukoliko se proizvod izvodi u ELITAS-u, a transportuje ga drugi prevoznik, dokumentacijom se predviđa način i vrsta pakovanja, tako da neoštećen stigne do destinacije. Projekat reklame zahteva inženjersko znanje i iskustvo kao i projekat bilo koje druge kompleksnije konstrukcije. Optimizacija u projektovanju, proizvodnji i montaži je deo naših standardnih procedura rada, tako da se kvalitet materijala i samog tehnološkog procesa nikada ne dovodi u pitanje. Projektom se predviđa primena odgovarajućih vrsta materijala, u odgovarajućem kvalitetu, u optimalnoj količini i što racionalnije izvođenje proizvoda. Svaki proizvod se može izvesti na više načina, ali naši projektanti su diplomirani inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, koji prate i primenjuju svetske trendove i tehnološke inovacije i izrađuju projekte stabilnih i bezbednih konstrukcija i sklopova koji ispunjavaju sve potrebne mere bezbednosti, standarde kvaliteta, vizuelnog izgleda i ostalih navedenih karakteristika. Nekada je teško uklopiti tehničke zahteve u predviđeni budžet, ali su dobra komunikacija i poverenje između nas i naših klijenata osnov za uspešnu realizaciju na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko klijent izrađuje širi projekat (npr. arhitektonski projekat objekta) i proračun troškova kojima je potrebno obuhvatiti elemente vizuelne komunikacije, obostrani interes je da se ELITAS uključi od samog početka u projektovanje i svojim znanjem i iskustvom predloži pozicije, veličine u skladu sa visinom objekta i distance sa koje reklama treba da se vidi, vizuelni izgled, konstruktivno rešenje, pozicije nosača, izvoda električnih instalacija i sve ostalo što kao pripremu za postavljanje reklame realizuju drugi izvođači u sklopu svojih radova.

U zavisnosti od zahteva klijenta, projekat može biti overen od strane licenciranih inženjera. Pored svoje osnovne namene, projekat i svi njegovi elementi su potrebni i kao dokumentacija za pribavljanje saglasnosti i konačne dozvole za postavljanje, kao i za legalizaciju postojećih reklama i informativnih oznaka.

U punom obimu, projekat svetleće reklame sadrži:

  • arhitektonsko-građevinski projekat,
  • statički proračun,
  • elektroprojekat i
  • tehničku kontrolu.

Konačno, ako je ELITAS i izvođač radova, glavni projekat je osnov za primopredaju koju vrše ovlašćeni predstavnici klijenta i ELITAS-a. Od momenta primopredaje počinje da teče garantni rok.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27