ELITAS se bavi dizajnom, projektovanjem, proizvodnjom, montažom, održavanjem i servisom elemenata vizuelne komunikacije. U realizaciji svog posla, pružamo korisnicima stabilan oslonac, tako što smo usmereni na poštovanje ugovorenog kvaliteta proizvoda i usluga, ugovorenih rokova i zadovoljenje svih ostalih zahteva, na maksimalnom nivou.

Naša inovativna poslovna politika zasniva se na stalnom unapređenju celokupnog poslovanja kroz procese kontrole, obuke zaposlenih i delovanje rukovodstva.

Politika Integrisanog menadžment sistema ELITAS-a za QMS/EMS/OHSAS je sastavni deo poslovne politike preduzeća i zasniva se na ostvarenju, održavanju i uvećanju reputacije u poslovanju, kao i na smanjenju i eliminisanju štetnog uticaja na životnu sredinu u bližem i širem okruženju i zaštiti i otklanjanju rizika po zdravlje na radnom mestu i radnoj okolini svojih zaposlenih, saradnika i posetilaca. Rukovodeći se takvom poslovnom politikom i konstantno radeći na poboljšanju kvaliteta svojih proizvoda i usluga, poštovanju ugovorenih rokova realizacije, uspostavljanju i negovanju kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa, zasnovanih na uzajamnom razumevanju, poverenju, stabilnosti i zadovoljavanju zahteva i očekivanja kako korisnika tako i zaposlenih i celokupnog okruženja, postižemo poslovni uspeh, stabilno poslujemo i dalje se razvijamo.

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu ELITAS-a zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje Integrisanog menadžment sistema. U tom smislu, ELITAS  je postavio sledeće ciljeve:

 • ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga, kao i drugih zainteresovnih strana, kako u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga, tako i u pogledu svih aspekata koji se tiču zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
 • planiranje svojih procesa i aktivnosti koji mogu uticati na kvalitet usluga, zaštitu životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, na bazi analize rizika i prilika - procene rizika;
 • unapređenje zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kroz primenu principa i mera za poboljšanje i preventivnih mera, na osnovu analize rizika i prilika (mogućnosti);
 • kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti celokupnog poslovanja,
 • obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra kako iz domena poslovnih aktivnosti, tako i iz domena zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i uključivanje svih zaposlenih u Integrisani menadžment sistem,
 • zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta,
 • obezbeđenje prepoznatljivosti imidža firme na tržištu,
 • dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa i standarda iz delatnosti preduzeća, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
 • kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih opasnosti i štetnosti vezanih za poslovne aktivnosti kako bi se rizici sveli na najmanju moguću meru,
 • racionalna potrošnja prirodnih resursa i upotreba tehnologija i materijala sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu,
 • liderstvo, privrženost i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima Integrisanog menadžment sistema.

Rukovodstvo i svi zaposleni u ELITAS-u kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom kontinualnog unapređenja Integrisanog menadžment sistema prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ispunjavanjem postavljenih ciljeva, na efikasan i efektivan način, obezbeđuju sklad između interesa kompanije i interesa korisnika.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u ELITAS-u!

 

U Beogradu, oktobar 2017.

Direktor
Mr Živorad Ratković, dipl.ing.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27