DOZVOLA ZA POSTAVLJANJE = ISPUNJAVANJE PROPISA

Za svaku reklamu i oznaku neophodno je pribaviti dozvolu. Dugotrajne, zahtevne, a ponekada i složene administrativne procedure više nisu prepreka, možete ih prepustiti nama!

Pribavljanje dozvola i pratećih saglasnosti je neophodno za nove elemente vizuelne komunikacije i za legalizaciju postojećih.

Usluga pribavljanja dozvola za postavljanje reklama obuhvata:

  1. pribavljanje svih propisanih saglasnosti od nadležnih institucija,
  2. kompletiranje dokumentacije i predaja gradskom ili drugom nadležnom organu koji izdaje dozvolu,
  3. praćenje procedure i preduzimanje svih potrebnih radnji i urgencija za ubrzavanje i
  4. preuzimanje dozvole i dostava klijentu.

Pribavljanje dozvole se radi na osnovu projekta koji sadrži svu propisanu dokumentaciju. Kvalitet projekta utiče na brzinu izdavanja dozvole.

Za pokretanje postupka pribavljanja saglasnosti i dozvole, neophodno je da klijent dostavi ELITAS-u sledeću dokumentaciju:

  1. Pravni osnov vlasništva (vlasnički list ili ugovor o zakupu nad objektom)
  2. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre
  3. Kopija poslednjeg plaćenog računa za električnu energiju
  4. Punomoćje za lice koje zastupa klijenta u procesu pribavlja dozvole

U slučajevima kada je potrebno prethodno pribaviti druge saglasnosti ili je na zahtev nadležnog organa potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju, ELITAS dostavlja klijentu posebne zahteve i instrukcije.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27